Dimana Wujudnya Roso Sejati…

Posted: Februari 17, 2011 in Wejangan Leluhur

by Mas Kumitir
Endi ta : wujude kang aran Rasa sajati?
Wujude : ora bisa dinulu karo mripat kang isih kasar.
Yen kena dinulu, yen nganggo gaibing pandulu.
Yen tumrap kang isih kasar, kenane mung DIRASAKAKE.
Lire : dititeni bedaning Rasa karo kang aran rahsa.
Mungguh titikane kang aran Rasa jati mau, yaiku :
Kang ajak rila.
Kang ajak narima.
Kang ajak eling marang Pangeran.
Kang ajak ayem tentrem.
Kang ajak jenjem.
Kang ajak welas asih marang manungsa.
Kang ajak pracaya marang kabatinan.
Kang ajak sukur marang Pangeran.
Kang ajak betah ijen.
Kang ajak sareh.
Kang ajak bungah ora susah.
Kang ajak ora was sumelang.
Kang ajak ora bosenan.
Kang ajak ora sungkanan.
Kang pracaya kanthi kandel-kumandel marang kabatinan.
Yen karingkes : Kang ajak adhem lan sumeleh.
Ananging, iku mau aja dikira wis tulen (giliging Rasa) sabab iku mung lagu pucuke bae. Isih kacampuran ing alusing rahsa (Mutmainah alus).
Ewa dene ….. sing sapa wis bisa nggayuh pucuking Rasa sajati, sanajan mung lagi pucuk tur isih kamoran rahsa ….. ya wis kanggonan ing katentreman, kaweningan, karilan, kasabaran sapanunggalane. Mratandhani wis alus rahsane.
Wong kang pangudine wis bisa mangkono, ka-aranan wis mingis, lire : wiwit kegorek Rasa jatine.
Wong kang wis mingis Rasa jatine, bisa mintir salate kang klawan ora ngrasa sayah utawa bosen.
Apa sababe. Sababe yaiku : kang makarti ora mung angen-angen lan rahsa bae, nanging nganggo katumusan pakartining Rasa sajati. Dadi nalika mintir mau : Rasa jati tuwin angen-angen lan rahsa : padha makarti kabeh.
Ing kono Rasa jati ndayani marang karilan, katentreman, kajen-jeman, betah ijen, ora bosen, tajem sapanunggalane. Angen-angen ngelingi marang salate, dene rahsane ngrasakake marang lakuning angin.
Dene wong kang durung mingis, mung lagi tekan angen-angen lan rahsa. Mulane enggal krasa sayah lan bosen tuwin sangkanan.
Kapriye bisane mingis??
Ora ana maneh kejaba mung tlaten, ngulinakake salat sarta netepi ugering kasusilan.
Sawise mingis, manawa lestari pangudine, sangsaya lawas sangsaya alus rahsane, wasana bisa gathuk (jumbuh saperangan) karo Rasa sajati. Ing kono wiwit sirna watuning suksmane, lire wiwit bisa ngungak marang wewengkoning kasunyatan.*****
KINANTHI
Pangasahe sepi samun, aywa esah ing salami, samangsa wis kawistara, lalandhepe mingis mingis, pasah wukir reksamuka, kekes srabedaning budi. (Wedhatama Winardi).
…@@@…

Sumber : Buku Serat Wewadining Rasa, Cap-capan I Tahun 1985.
Penerbit : Yayasan Djojo Bojo SURABAYA.

Komentar
 1. Hito asor berkata:

  Daftar anggota kwa
  Nama:Devy dwi septyawan
  Alamat :Desa:Trate RT:01/RW:01,Kecamatan :sugihwaras,Kabupaten : bojonegoro,JawaTimur
  HP:085777608082
  Email:xprize891@yahoo.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s